REPRÆSENTANTSKABET for FOR BÅDPLADSLEJERE I V E D B Æ K H A V N

Repræsentantskabet for bådpladslejerne i Vedbæk Havn.

Vedbæk, Januar 2020

Kære bådpladslejer.

Hermed varme nytårshilsener fra det nydannede repræsentantskab.

Som du ved, har havnens bestyrelse vedtaget at udvide med en repræsentant for de faste bådpladslejere.
Derfor var der onlinevalg 18.-25. november. Der skulle vælges fem medlemmer til Repræsentantskabet.

Det blev:

Ida Blenner Bogason
Michael de Bang
Niels Friis-Hansen
Jørgen Vinding
Niels Munk-Jensen

Vedtægterne siger, at Repræsentantskabet skal udpege et medlem til havnens bestyrelse.

Repræsentantskabet valgte Ida Blenner Bogason til bestyrelsesmedlem, Michael de Bang til suppleant og Niels Friis-Hansen til sekretær.
Repræsentantskabet er nu gået i gang med en møderække for at få opstillet vedtægter og forretningsorden for sit virke.
Vi har fået lov til at benytte Vedbæk Havns hjemmede www.vedbaek-havn.dk til kommunikation, ligesom havnen har lovet at udsende vores mails til jer.

Vi har fået mailadressen repraesentantskabet@vedbaek-havn.dk til brug for jer, hvis I vil kontakte os.

Mange venlige nytårshilsener

Repræsentantskabet

§ 1. Repræsentantskabet i Vedbæk Havn

Til at repræsentere havnens bådpladslejere med fast plads i Vedbæk Havn vælges et Repræsentantskab bestående af 5 medlemmer.

Repræsentanterne vælges efter gældende valgregulativ for valg af Repræsentantskab og Bestyrelsesmedlem blandt bådpladslejere i Vedbæk Havn.

Repræsentantskabet udpeger ifølge valgregulativet ud fra deres midte et bestyrelsesmedlem og en suppleant til Fondsbestyrelsen.

Repræsentantskabet kan udskifte bestyrelsesmedlemmet til Fondsbestyrelsen, hvis de fire øvrige medlemmer af Repræsentantskabet er enige herom og på betingelse af, at der forud er forsøgt mægling.

§ 2. Formål

Repræsentantskabet skal varetage bådpladslejernes interesser i samarbejde med Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og overfor andre organisationer og myndigheder.

Repræsentantskabet skal sikre en løbende dialog og kommunikation med bådpladslejerne for at rådgive og formidle synspunkter til Fondsbestyrelsen og således fungere som bagland for den valgte bådpladslejerrepræsentant i Fondsbestyrelsen.

Repræsentantskabet skal høres, rådgive og medvirke i relevante projekter som Fondsbestyrelsen måtte iværksætte.

§ 3. Funktion

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger selv sit arbejde.

§ 4. Økonomi

Repræsentantskabet kan afholde sine møder på Havnens kontor efter aftale med Havnefogeden.

Fonden stiller økonomi til rådighed for Repræsentantskabet, til kommunikation og eventuelle fællesmøder for bådpladslejerne.

§ 5. Praktisk hjælp

Havneadministrationen hjælper med kommunikation til bådpladslejerne via e-mail og WEB sider og stiller en fælles mailadresse til rådighed for Repræsentantskabet.

Havneadministrationen hjælper med information, nødvendig for Repræsentantskabets arbejde.

§ 6. Tavshedspligt

Repræsentantskabet har tavshedspligt efter samme regler som gælder for Fondsbestyrelsen.

§ 7. Ikrafttrædelse og ændring

Vedtægterne træder i kraft den 23.04.2020

Vedtægterne skal godkendes af Fondsbestyrelsen.

Ændringer af vedtægterne kan besluttes af Fondsbestyrelsen og repræsentantskabet efter forhandling.

For Fondsbestyrelsen                                                             For Repræsentantskabet
Formand, Jens Ive                                                                   Bestyrelsesmedlem, Ida Bogason